Rusya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Yurtdışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.Yurtdışında tamamlanan uzmanlık eğitimine nasıl ve ne şekilde işlem yapılacağı yönetmeliğin 5.bölümünde açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla temel olarak Rusya’da tıpta uzmanlık eğitimi arayışında olan hekimlerimizin ilk ve belki de tek başvuru kaynağı bu yönetmelik olacaktır.

“BEŞİNCİ BÖLÜM”

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemi yapılmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

  • Bilimsel yeterlik sınavı 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.
  • Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.
  • Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

Yukarıda arz edilen yönetmeliğe göre aşağıdaki kesin sonuçlara varılıyor;

  1. Yurtdışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili bir sağlık kurumunun mevcudiyeti, ( Öncelikle Rusya’da eğitim almak istediğiniz üniversitenin Rus Akademik Tanınma Bilgi Merkezi listelerinde olup olmadığını kontrol ediniz. (Alfabetik olarak arama yapabilirsiniz.) Eğer bu listelerde yer alıyorsa, o üniversite Rusya Federasyonu tarafından akredite edilmiş ve onaylanmış aynı zamanda Türkiye tarafından tanınacak bir üniversite demektir. Dolayısıyla üniversiteniz otomatikman Enic-Naric : Avrupa Birliği ulusal akademik tanınma bilgi merkezi listelerinde de yer almış olacaktır. Bu da Rusya’da eğitim alacağınız üniversitenin Bologna sürecine üye bir ülkenin akredite edilmiş bir üniversitesi anlamına gelmektedir ki ileride denklik konusunda problem yaşamayacağınızı göstermektedir.)
  2. Tıpta uzmanlık belgesi, Rusya’da Türk misyon şefliklerince veya Rusya’nın Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.
  3. Bakanlık, Rusya’da yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

​Bakanlık yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi alanları iki grupta incelemiş:

  1. Rusya’da (Yurtdışında) akredite (Çizelgede öngörülen sürelere uygun ve tanınmış) olarak  uzmanlık eğitimini tamamlayıp belgesini alanlar, ( Rusya’da akredite olarak tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayıp belgesini alanlar hiç kuşkusuz daha şanslılar. Zira Tıpta Uzmanlık Kurulunun yayınlamış olduğu tanınmışlık listesinde (Güncel değildir!) yer alan kurumlardan alınan belgeler fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra (Karar tutanağı) Bakanlıkça tescil ediliyor. Yani bilimsel yeterlilik sınavında başarılı olanların belgeleri onaylanarak işlem tamamlanıyor!

Online Başvuru Yapınız

Rusya’daki üniversiteler için online başvuru yapabilirsiniz.

Rusya’da Üniversite

Rusya’da Eğitim

Kabul Şartları

Daha Fazla Bilgi
Önceki yazı
Rusya’da Üniversite Fiyatları
Sonraki yazı
Admiral Makarov Denizcilik Akademisi
Müeyyedzade Mah. Serdar-ı Ekrem Cd. No:4 Galata, 34425 Beyoğlu / İstanbul
+90 (212) 963 63 48
Menü